Έννοια Ασφάλεια

ασφάλεια Δελφών ήταν οι προφητείες τους, Delphi's safety was their prophecies.

Ασφάλεια: ετυμολογία (α+σφάλλω). Λέγεται για κάποιον ή κάτι που δεν σφάλλει(σημαίνει να κάνει λάθος ή να σχηματίσει λανθασμένη γνώμη), η εξασφάλιση, διαβεβαίωση, βεβαιότητα, σιγουριά ότι δεν θα έρθει κάποιος σε αυτούς, το να νιώθει κάποιος ότι είναι ασφαλής απέναντι σε κινδύνους, η τήρηση της Δημόσιας τάξης, η διατήρηση της ειρήνης. Το Μαντείο Εν Δελφοίς παρείχε ασφάλεια στους μύστες του, ότι οι Κοσμικές προφητείες πάντα πραγματοποιούνται υπέρ θελημάτων Θεών. Θεός της μαντικής τέχνης είναι ο Θεός Απόλλων(συλλαβίζεται: Α-πόλ-λων) που είναι από όλους τους άνδρες πιο όμορφος.