Τρίτη Πηγή με τα Χειρόγραφα για τους Κρονίους

3. Από το κείμενο της προφητείας του Αγίου Ανδρέα του δια Χριστόν Σαλού σχετικά με την ύπαρξη των ρυπαρών γενών και την μάχη τους με τον Αλέξανδρο:

Κατά τό έτος έκείνο θ’όνοίξη ό Κύριος τίς πύλες τών Ίνδιών πού έκλεισε ό βασιλιάς τών Μακεδόνων Άλέξανδρος.Θά βγοϋν τότε απ’ έκεί οί έβδομηκοντα δύο βασιλείς μέ τόν λαό τους, τά λεγόμενα βδελυρά έθνη, πού είναι πιό σιχαμερά από κάθε άηδία καί δυσωδία. Αύτά θά διασκορπισθοϋν σ’ όλο τόν κόσμο.

Θά τρώνε ζωντανούς τούς άνθρώπους καί θά πίνουν τό αίμα τους. Θά καταβροχθίζουν έπίσης μέ μεγάλη ηδoνή μύγες, βατράχους, σκυλιά καί κάθε άκαθαρσία. Άλλοίμονο στίς περιοχές, απ’ όπου θά περάσουν! Αν είναι δυνατόν, Κύριε, άς μην ύπάρχουν τότε Χριστιανοί! Γνωρίζω όμως ότι θα ύπάρχουν. «Εκείνες οί ήμερες θα σκοτεινιάσουν, σάν νά θρηνούν στόν άέρα για όσα αποτροπιαστικά θα διαπράξουν έκείνα τά σιχαμερά έθνη. Ό ήλιος θα γίνει σαν αίμα, ένώ η Σελήνη κι όλα τα άστρα θά σκοτισθούν, καθώς θα τά βλέπουν έπανω στή γη νά συναγωνίζονται στην άκαθαρσία. Αύτοί οί λαοί θα κατασκάψουν τη γη, θά κάνουν αποχωρητήρια τα θυσιαστήρια, καί θά βάλουν τά άγια σκεύη σέ άτιμωτική χρήση.